Jakub Zeman
Bojová umění, asiatika, překlady

Jakub Zeman
  • Tlumočení a překlady japonština-čeština
  • Asiatika - starožitnosti a umění
  • Bojová umění, japonský meč

Česká šavle, původní národní šavlový styl šermu


https://www.youtube.com/watch?v=FtgDsMESf-o

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGt5mY1lIeo

Česká šavle - Pro Patria et Orbe

Historický úvod

............................

Šavle se na našem území patrně poprvé objevuje jako zbraň divokých Avarů, a spolu se svým blízkým příbuzným - tesákem- tvoří během středověku alternativu rytířovu meči. Prosperita českých zemí od 13.století, daná nálezem stříbra na Kutnohorsku, vedla k rozšíření tesáku mezi všemi vrstvami společnosti, a tato lidová zbraň, jejíž některé varianty nesou v Německu pojmenování,,rolníkova obrana", dosahovala kratší i často úctyhodné délky čepele, v mezních případech i pro dvojruční úchop, evokující pozdější,,dlouhý nůž"období německých selských válek.

Tesáky,v kratší variantě využitelné jako stolovací náčiní, byly běžně nosené měšťany i rolníky  ještě v dobách míru a rozkvětu éry prvních Lucenburků se bezesporu staly jednou z nejčastěji se vyskytujících zbraní následujících Husitských bouří.  Renezance, v určitém ohledu škálou používaných zbraní nejpestřejší období evropského šermu, nezůstala pozadu,jak vidíme např. na dřevorytech Holbainova souboru Tanec smrti, zpodobňující optikou moralizující alegorie celou tehdejší společnost - šavli podobným tesákem je zde ozbrojen kramář i příslušník nobility. Mocným impulsem pro rozvoj používání této zbraně nacházíme v čase válek s expanzí Osmanského Turecka především od 16.století. ,,Uherská móda"oné doby nespočívala toliko v rázovitém kroji, ale i nošení šavle jako jejího doplňku nejvyšší nobilitou oné doby.Zahnutá čepel šavle je silnější v seku a méně hrozí její prasknutí, její jednosečná čepel byla patrně snáze a ekonomičtěji zhotovitelná a lépe udržovatelná než dvojbřitá čepel meče.  Nezanedbatelnou roli zde hrál i prudký rozvoj střelných zbraní, měnící dramaticky způsob válčení, odsouvajících význam ochranné zbroje a ergo i pádných a někdy dvouručně používaných mečů, které by jí mohly překonávat, a kromě vyjímky kyrysnických palašů a krajových vyjímek, jako skotského baskethilt sword, dochází k nezadržitelné náhradě rovné čepele zahnutou.

Empirické zkušenosti vedly v 18.století u vojska pěšího i jízdního k postupnému nahrazování sečného kordu, častého ještě ve století sedmnáctém, za šavli, kord nadále zůstává spíše zbraní duelovou a kostýmní.Ještě za napoleonských válek nosíval důstojník zhusta kord jako zbraň vycházkovou a duelovou, ale do bitvy se ozbrojil šavlí.

Kromě armády a aristokracie se umění šermířskému věnoval i stav měšťanský, šerm šavlí nezůstal opomenut ani Tyršem v osnovách tělovýchovné jednoty Sokol, devatenácté století bylo svědkem zakládání mnoha šermířských spolků. Zároveň paralelně vzniká šerm šavlí jako sportovní disciplína. Nejstarší a staroslavný dosud fungující šermířský klub Riegel byl založen již v roce 1902.  

Rusko-japonská válka v letech 1904 - 1905 ovšem poukázala na naprostou překonanost chladných zbraní v moderním válečnictví. Ztráty na životech chladnými zbraněmi včetně bajonetů nepředstavovaly ani jedno procento, a to i v době, kdy obě strany konfliktu stále používaly jízdu. Zkrácená varianta tzv.,,zákopové šavle"se spolu s naostřenými polními lopatkami a různými bijáky stala jednou ze zbraní zákopové války za prvního světového konfliktu, jehož hrůzy navždy pozměnily Evropu i svět.

I když se šavle jako důstojnická zbraň udržela i nadále ještě za druhé světové války, její význam se stal spíše symbolickým a statutárním. Ještě děd autora tohoto článku se učil šermu šavlí jako důstojník předválečné československé armády.

V podstatě lze říci, že šavle je poslední velkou chladnou zbraní, ke které Evropa svým vývojem dospěla.

 

 

Cíle disciplíny Česká šavle

...........................................

Hlavním cílem výuky šermu šavlí je všestranný rozvoj fyzický i psychický, morální i intelektuální. Pravidelná pohybová aktivita prospívá zdraví a upevňuje fyzickou kondici, vytváří pozitivní sociální vazby s kolegy z oddílu, v širším slova smyslu se všemi lidmi dobré vůle. Vede k disciplíně a uvědomění si morálních zásad, jejich vštěpování mládeži, ledackdy zmatené postmoderní bezzásadovostí. V širším slova smyslu se jedná o odpověď na defétismus malosti doby a Švejkovský komplex, který je jen podmnožinou naší národní povahy.V širším slova smyslu seznamuje adepta s národní i evropskou historií, kulturou  a literaturou. Protože se jedná o disciplínu ovlivněnou historickými styly šermu a jejich metodikami, vyučovanými v minulosti na našem území, klade si česká šavle za cíl vytvořit národní formu bojového umění a tím přispět k pozitivnímu  vlastenectví a národnímu povědomí Čech jako staroslavného srdce Evropy a jejích sdílených humanistických hodnot. Současně  je cílem disciplíny dosažení reálné bojeschopnosti při šermu šavlí, spojující současnost s tradicemi minulosti a historie, jejíž byly Čechy jako součást Evropy nedílnou součástí. 

 

Bojový a sportovní šerm

........................................

Sportovní šerm je určitým způsobem posunem, částečnou abstrakcí původně bojových technik pro potřebu porovnávání sil s maximální eliminací rizik zranění. Za tímto účelem si vytvořil speciální ochranné pomůcky, pravidla a v případě sportovní šavle i speciální, velice lehkou tréningovou zbraň, která se pochopitelně při střetu chová jinak než reálná těžká zbraň.

Jak praví Molliére ústy mistra šermu ve hře ,,měšťák šlechticem", šerm má jen dvě pravidla - co nejvíce ran dostat a co nejméně obdržet.

To má společné sportovní i bojový šerm. Rozdíl spočívá v tom, že zásah sportovní šavlí znamená bod, zásah reálnou zranění, zmrzačení nebo smrt. Bojový šerm navíc například nevylučuje zásah nohou jako zásahové plochy, neřeší iniciativu a je v určitých uhledech technicky pestřejší, protože se zabívá jednotlivinami, zatímco sport abstrahuje principy. Komu vyhovuje sportovní šerm, nechť se této ušlechtilé disciplíně věnuje, bojový šerm má velice odlišná východiska i cíle.

 

Cvičná a skutečná zbraň

..........................................

Rozdíl v technikách vyplívá i z odlišné anatomie použité zbraně.

Sportovní šavle je velmi lehká a oproti reálné zbrani rychlá, sportovní šermíř se s ní naučí dokonale zacházet, ale kdyby se měl utkat bez přípravy se skutečnou šavlí, dostal by se patrně do úzkých. Naopak tomu úhelným kamenem bojového šermu je skutečná a ostrá zbraň,kterou se šermíř učí ovládat. Skutečná šavle je těžší a pomalejší než sportovní, a je li vybavena jilmanem, umožňuje i sek rubem. Aby bylo umění bojového šermu úplné, je nezbytné zvládnout techniku seku, bez které je šerm toliko gymnastickou zábavou. Její zvládnutí lze verifikovat na vhodném materiálu, například sekáním svazků slámy. Obecně lze prohlásit, že tréningem se sportovní šavlí se naučíme šermovat cvičnou šavlí a tréningem s reálnou zbraní reálný bojový šerm.

 

Tréningové postupy

................................

Aby v disciplíně Česká šavle dosáhl adept cíle, kterým je dosažení reálné bojeschopnosti při šermu reálnou zbraní, je třeba zvládnout tyto disciplíny:

1. základní techniky - dovednost v chůzi, výpadech, secích, bodech, odrazech, krytech. Cvičí se buď samostatně, či formou dané sestavy v páru cvičících.

2.umění seku - naučit se reálně sekat ostrou zbraní a zvládnutou dovednost dokázat zkouškou seku do slaměného panáka.

3.volný boj - provádí pokročilí adepti otupenými šavlemi těžšími než sportovní šavle za použití ochranných pomůcek (rukavice, kukla)

4.další disciplíny - šerm šavlí proti bodáku, šerm dvěma šavlemi,sebeobrana beze zbraně, šerm nožem, převzaté a improvizované zbraně. 

 

Pozitivní přínosy praktikování šermu a cvičení se šavlí

................................................................................................

 

Česká šavle si klade za cíl antický ideál harmonického rozvoje ducha i těla.

Šermíř sám  představuje ideál  aristokrata ducha, hledícího na svou vlast a svět s pocitem zodpovědnosti a kladoucího na sebe vyšší nároky ve prospěch obecného blaha a svých bližních, vlastence v pozitivním slova smyslu, ztotožněného s antickými, humanistickými i biblickými tradicemi evropské tradice, stávající se jedním z nejvýznamnějších inspiračních zdrojů vývoje světové civilizace.

Interakce s ostatními adepty by měla být v duchu bratrského přátelství o sebezdokonalení usilujících svobodných lidských bytostí bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti či vyznání, sdílejících ze svobodné vůle výše uvedené hodnoty.

Pravidelné provozování šermu a cvičení se  šavlí posiluje ducha i tělo, zlepšuje krevní oběh a pohybovou koordinaci , jedná se o velice komplexní pohybovou aktivitu, rovnoměrně zatěžující a posilující celou řadu svalových partií. Sám šerm potom rozvíjí reflexy a nezdolného, samostatného ducha. Jedná se o aktivitu, které je možno se věnovat v jakémkoliv věku. Nejedná se toliko o samoúčelně pohybovou aktivitu, ale o spojnici s naší staroslavnou národní historií a tradicí a navazování na to dobré, co obsahuje.

 

Síla

...........

Toliko pokud jsme silní, můžeme se účinně postavit bezpráví, které by potenciálně ohrožovalo nás i naše

 bližní. Vědomí vlastní síly vede k sebevědomí, umožňujícímu přistupovat k druhým otevřeně, bez obav a přátelsky. Jakkoliv cvičení s šavlí nepochybně posiluje tělo, skutečná síla pochází nepochybně především ze síly mysli,vůle a hodnotového ukotvení, tedy  položek,  jejichž rozvoj pravidelné praktikování disciplíny rozvíjí taktéž. .

 

 

 

 Výpis článků na téma "Bojová umění":


tamešigiri

15. květen 2018

Hakuzan bugei

30. březen 2018

Na konec března 2011 plánujeme seminář s mistrem Nakagawou v chrámu Džórakudži v Japonsku. Detaily ještě ladíme.

Gekiken Taikai

29. leden 2018